Algemene voorwaarden

 1. Het advocatenkantoor staat geregistreerd onder het merk C&K Servicios Legales. Meester José Francisco Criado Sánchez staat ingeschreven bij de Orde der Advocaten in Malaga onder nummer 3.508.
 2. Toepassingsgebied. De algemene voorwaarden gelden voor de diensten geleverd door de vennoten, medewerkers en personeel van Advocatenkantoor .
 3. Verstrekte informatie. De cliënt verbindt er zich toe alle gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken te verstrekken. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem verstrekte informatie.
 4. Tussenkomst van derden. Advocatenkantoor  kan een beroep doen op derden met het oog op de uitvoering van prestaties voor rekening van de cliënt. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding is Advocatenkantoor  evenwel niet aansprakelijk voor de prestaties verricht door derden op wie zij een beroep doet. De cliënt vrijwaart Advocatenkantoor  dan ook tegen elke aanspraak van derden die het gevolg zou zijn van de door hem aan het kantoor toevertrouwde werkzaamheden, tenzij zulke aanspraak op een fout van Advocatenkantoor  zou berusten.
 5. Antiwitwaswetgeving. Advocatenkantoor  is onderworpen aan de wet van 28 april 2010 tot voorkoming van het gebruik in het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Ingevolge deze wetgeving is Advocatenkantoor  ertoe verplicht haar cliënten te identificeren en een aantal stukken ter staving van de identiteit op te vragen en te bewaren.
  Wanneer er feiten worden vastgesteld waarvan het kantoor weet of vermoed dat ze verband houden met witwaspraktijken of terrorisme, dient in overeenstemming met deze wetgeving de informatie te worden overgemaakt aan de Stafhouder van de Orde. Deze laatste beslist of de ontvangen informatie al dan niet wordt gemeld aan de Cel voor Financiële informatieverwerking.
 6. Betalingsmodaliteiten. De provisienota’s en de kosten-en ereloonstaten zijn betaalbaar binnen de 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van deze nota’s en staten. Indien de cliënt niet akkoord gaat met het bedrag van deze nota’s en staten, dient hij deze binnen de 14 dagen schriftelijk te protesteren, bij gebreke waarvan zij onherroepelijk als aanvaard zullen worden beschouwd.
  Vanaf de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling de wettelijke intrest verschuldigd. Tevens is een forfaitaire vergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van de hoofdsom.
 7. Beëindiging. De cliënt en de vennoten van Advocatenkantoor  kunnen te allen tijde en zonder schadevergoeding de overeenkomst/de samenwerking beëindigen, zonder dat dit evenwel afbreuk doet aan de verplichting voor de cliënt om verrichte diensten, en gemaakte kosten te vergoeden.
  De beëindiging door de vennoten van Advocatenkantoor  mag niet ontijdig gebeuren en mag de belangen van de cliënt niet in het gedrang brengen, op voorwaarde dat de cliënt geen opeisbare provisienota’s of kosten-en ereloonstaten heeft. Op eerste verzoek bezorgt Advocatenkantoor  de stukken van het dossier terug.
 8. Geschillenregeling. Ingeval van geschil tussen cliënt en advocaat is uitsluitend de reglementering van de Orde van Advocaten van Malaga en de Spaanse wetgeving van toepassing. Uitsluitend de rechtbanken van Marbella zijn bevoegd.

Vertel ons over uw zaak